Lité podlahy

Epoxidové lité podlahoviny vysokých mechanických a dekorativních parametrů.

Použití

Lité podlahoviny se používají nejčastěji pro povrchovou úpravu vodorovných betonových nebo jiných nosných konstrukcí. Nachází uplatnění všude tam, kde je požadována vysoká životnost, odolnost proti otěru, přilnavost k podkladu, chemická odolnost a dekorativnost. Lité kompozice se aplikují jak v privátní, občanské, tak i v průmyslové výstavbě. Nejčastěji jde o výrobní a skladovací haly, obchodní domy a jejich logistické zázemí, velkokapacitní garážové domy, ale i individuální garážové stavby, školské a zdravotnické zařízení, servisy, výstavní plochy a předváděcí centra. Obvyklá aplikační tloušťka je 1-3 mm. 

Podklad

Aby vytvrzená hmota vykazovala optimální užitné mechanické vlastnosti, musí být aplikována na betonové podklady předepsaných parametrů za normálních podmínek. Teplota podkladu 15-20 °C, relativní vlhkost vzduchu 50 %, vlhkost podkladu max. 4 %, přídržnost min. 1,5 MPa pro pojízdné a 1,0 MPa pro pochůzné podklady. Pevnost v tlaku pro pojízdné povrchy min. 21,5 MPa a pro pochůzné min. 14,7 MPa. Rovinnost podkladu 2 mm/2 m. Aplikaci provádějte nejméně 3 °C nad rosným bodem. Betonový podklad musí být vyzrálý nejméně 28 dní, suchý, izolovaný proti vlivům spodní vlhkosti nebo podsklepený. Povrch nesmí být kletován ani poprašován cementem. Před vlastní pokládkou musí být povrch důkladně zameten nebo vysát průmyslovým vysavačem. V případě nenosného povrchu, způsobeného např. vystouplým cementovým mlékem, výluhem aditiv z vyrovnávacích stěrek, korozí, drolením, odlupováním, nebo pokud je povrch znečištěn ropnými produkty, jako jsou nafta, oleje, asfalt, nebo jiný separátor, je nutné provést před pokládkou frézování, broušení, tryskání nebo brokování. Splňuje-li podklad požadované parametry, proveďte den před vlastní aplikací penetraci podkladu. Penetrace zpevní povrch, vytěsní z něj vzduch, provede jeho sjednocení a vybudování přechodového můstku mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou. K penetraci podkladu použijte dvousložkovou epoxidovou penetraci. Nedostatečné je užití akrylátových penetrací.

Transparentní licí hmoty

Pro lití menších ploch jako jsou stoly, stolky, bary a podobně, můžete použít základní pryskyřici Polycol® 117 tvrzenou tvrdidlem Polycol® 593. Pro lití větších ploch, jako jsou podlahy je vhodnou litou kompozicí Polycol® 117 L tvrzenou tvrdidlem Polycol® 593. Tato hmota má větší odvzdušňovací schopnost. V případě, že vaše aplikace vyžaduje zpomalené žloutnutí, pak nabízíme variantu Polycol 117® LV tvrzenou tvrdidlem Polycol® 593

Transparentní licí Polycol® 117 L a Polycol® 117 LV jsou baleny do následujících souprav. 1+0,5 kg; 3+1,5 kg; 5+2,5 kg; 10+5 kg; 20+10 kg a 30+15 kg

117 30_15.jpg
117 20_10.jpg
117 10_5.jpg
117 5_2,5.jpg

Použití

Transparentní licí hmoty Polycol® 117 L a Polycol® 117 LV se používají při tvorbě dekorativních povrchů asambláží, obrazů, fotografií, tapet, polymerbetonů, kamenných koberců  atp. Hmoty nacházejí uplatnění zejména při finálních dekorativních úpravách podlah, nábytku a jiných užitkových předmětů. Aby vytvrzená hmota vykazovala optimální užitné parametry musí být aplikace prováděny za optimální teploty 15-20 °C a vlhkosti minimálně 3 °C nad rosným bodem. Požadované parametry dle ČSN 744 505 jsou pro aplikace na podlahových systémech. Polycol® 117 L a Polycol® 117 LV mají upravené parametry speciálními aditivy oproti základní verzi Polycol® 117 pro zvýšení rozlivu a odpěnění. Z tohoto důvodu je lze například použít pro zalévání dekorativních předmětů do podlahových povlaků. Nejčastěji jsou zalévány tapety, mapy, nápisy, loga atd. Při pracech s většími objekty jako například, CD/DVD, korálky, oblázky, štěrky, střepy, organickými objekty atd. je nutné si uvědomit, že s velikostí je spjata i vlastní spotřeba licí kompozice. Vytváření těchto velmi atraktivních povlaků vyžaduje aplikační zkušenost. Další z možností je přidání vhodných dekorativních plniv, jako jsou například různobarevné třpytky (glitry, flitry). Před vlastní aplikací doporučujeme dekorativní systém nejprve odzkoušet „v malém.“ Teprve pak začít s realizací rozsáhlé podlahové asambláže. Velmi často je nutné vytvářet lité povrchy v několika krocích. Pro vytvoření dokonalého díla, doporučujeme realizaci provádět na vodorovných podkladech. Při těchto vysoce profesionálních pracích je potřeba, aby byl investor seznámen s vlastnostmi epoxidových kompozic. Tedy hlavně mechanickými parametry a nutností dodržování určité míry hygieny užitného povlaku.

Příprava transparentní licí hmoty

Před vlastní aplikací Polycolu® 117 L nebo Polycolu® 117 LV přidejte tvrdidlo Polycol® 593 (složku B) v poměru 100:50 hmotnostních dílů. Aby došlo k dokonalé homogenizaci směsi, tvrdidlo přidávejte litím k pomalu se točícímu míchacímu vřetenu. Obvyklá doba míchání vrtulovým míchadlem je dvě až tři minuty. Při míchání dbejte na to, aby se do míchané kompozice nezapracovával vzduch. Licí kompozici míchejte, nikoliv šlehejte! Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena, nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Průměr vřetena volte ekvivalentně velikosti nádoby, kde složky mísíte. Při akumulátorovém nářadí mějte výměnné akumulátory vždy dobře nabité. Směs epoxidu a tvrdidla není možné ředit běžnými komerčními ředidly. Natuženou a zhomogenizovanou kompozici nechte cca minutu stát, aby ze směsi unikl vmísený vzduch a pak směs vylijte na připravenou plochu. Stěrku roztáhněte ocelovým pravítkem, zubovou stěrkou nebo rozhrnovacím válcem. Vzniklý litý povlak na podkladu důkladně odvzdušněte mechanicky odvzdušňovacím válcem (tzv. ježkem). Vmísené vzduchové bublinky můžete z povrchu odstranit xylen sprejem, či požehem horkým vzduchem. Všechny tyto kroky pro odstranění vmíchaného vzduchu je nutné provést před začátkem želatinace stěrky.

Nádobu, ve které jste smísili složku A se složkou B, nenechávejte vykapat na podlahu, neboť by mohla vytéci i nedostatečně homogenizovaná část hmoty z prostoru podél vnitřních stěn a dna obalu. Tento zbytek nechte vykapat do následně použitého dalšího balení. 

Standardní litá podlahovina

Standardní litá podlahovina kolorovaná dle odstínů vzorkovníku RAL K7 Classic Polycol® 321  L vytvrzovaná tvrdidlem Polycol® 593. Umožňuje jak klasické jednobarevné bezespáré aplikace, tak neomezené množství různých melírů a mramorů.

Kolorovaný licí Polycol® 321 L je balen do následujících souprav: 5+1,5 kg; 10+3 kg; 20+6 kg a 30+9 kg

321 5_1,5.jpg
321 10_3.jpg
321 20_6.jpg
321 30_9.jpg

Barevné odstíny

Epoxidové lité hmoty vyrábíme v odstínech barevné stupnice RAL (www.ral.cz). Mimo tuto stupnici jsou též velmi oblíbené některé nestandardní odstíny jako je například odstín červenohnědý, okrový a světle okrový. Po domluvě kolorujeme lité hmoty i do jiných než RALových odstínů. Před začátkem aplikace zkontrolujte, zda dodaný odstín odpovídá vaší objednávce. Jestliže na vlastní aplikaci epoxidového povlaku máte k dispozici kompozice různých výrobních operací (různých výrobních datumů), nejprve je roztřiďte tak, aby do prvního lití byly spotřebovány starší a menšinové operace nebo je vzájemně zhomogenizujte smísením, aby došlo k odstranění možné barevné odchylky. Pohledový, finální povlak aplikujte z jedné výrobní operace.

RAL K7.jpg
Světle okrová.jpg
Okrová.jpg
Červenohnědá.jpg

Příprava standardní licí směsi

Před vlastní aplikací Polycolu® 321 L obsah nádoby se složkou A zamíchejte tak, aby se případně usazené pigmenty a plniva dostaly do vznosu. Pak přidejte tvrdidlo Polycol® 593 (složku B) v poměru 100:30 hmotnostních dílů. Aby došlo k dokonalé homogenizaci směsi, tvrdidlo přidávejte litím k pomalu se točícímu míchacímu vřetenu. Obvyklá doba míchání vrtulovým míchadlem je dvě až tři minuty. Při míchání dbejte na to, aby se do míchané kompozice nezapracovával vzduch. Licí kompozici míchejte, nikoliv šlehejte! Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena, nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Průměr vřetena volte ekvivalentně velikosti nádoby, kde složky mísíte. Při akumulátorovém nářadí mějte výměnné akumulátory vždy dobře nabité. Směs epoxidu a tvrdidla není možné ředit běžnými komerčními ředidly. Natuženou a zhomogenizovanou kompozici Polycol® 321 L nechte minutu stát, aby ze směsi unikl vmísený vzduch a pak směs vylijte na připravenou plochu. Stěrku roztáhněte ocelovým pravítkem, zubovou stěrkou nebo rozhrnovacím válcem. Vzniklý litý povlak na podkladu důkladně odvzdušněte mechanicky odvzdušňovacím válcem (tzv. ježkem). Vmísené vzduchové bublinky můžete z povrchu odstranit xylen sprejem, či požehem horkým vzduchem. Všechny tyto kroky pro odstranění vmíchaného vzduchu je nutné provést před začátkem želatinace stěrky.

   Nádobu, ve které jste smísili složku A se složkou B nenechávejte vykapat na podlahu, neboť by mohla vytéci i nedostatečně homogenizovaná část hmoty z prostoru podél vnitřních stěn a dna obalu. Tento zbytek nechte vykapat do následně použitého dalšího balení. Jiným užívaným způsobem homogenizace je systém dvou nádob. Hmotu zamísenou v původním obalu následně přelijte do dalšího obalu, kde ji domíchejte. V tomto obalu, obvykle s přepravními kolečky, ji dopravte z přípravného mísicího místa na konkrétní aplikační místo na ploše. Při tomto opakovaném postupu však hrozí, že v domíchávací nádobě „naskočí“ reakce a začne probíhat želatinační proces. Když se pak do této želatinující směsi nalije čerstvě naaktivovaná kompozice, již vzniklé „želírky“ jsou vyplaveny na plochu a mohou být zdrojem defektů.

Vyrovnávací licí hmota

Vyrovnávací epoxidová třísložková litá hmota Polycol® 440 tužená tvrdidlem Polycol® 593 poskytuje rozumný cenový kompromis při vyrovnávání napenetrovaných podkladů. Licí hmota je vyráběna v několika nestandardních barevných odstínech. Bílý, světle šedý, okrový, světle okrový a červenohnědý.

Třísložkový vyrovnávací Polycol® 440 je balen do následujících souprav: 5+2,5+12,5 kg; 10+5+25 kg a 20+10+50 kg

440 20_10.jpg

Příprava vyrovnávací licí směsi

Vyrovnávací kompozice se připraví tak, že se nejprve smísí Polycol® 440 s tužidlem Polycol® 593 v předepsaném mísícím poměru 100:50 hmotnostních dílů. Použití jiných tužidel je třeba předem odzkoušet nebo konzultovat s pracovníky obchodního oddělení výrobce. Mísení obou složek probíhá cca 2 až 3 minuty pomocí vhodného mechanického míchadla. Tvrdidlo přidáváme litím k míchacímu vřetenu, které mísí pomalými otáčkami složku A. Při míchání dbáme na to, abychom do míchané kompozice nezapracovávali vzduch. Kompozici mícháme, nikoliv šleháme. Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena (nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule) a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Za neustálého mísení přidáváme postupně dodané plnivo. Poměr plniva je 250 hmotnostních dílů na 150 hmotnostních dílů natužené směsi. Nejnižší doporučená prováděcí teplota je 15 °C.

Polycol 440 je vyráběn v nestandardních barevných odstínech šedé, světle okrové, okrové a červenohnědé. Všechny barevné varianty jsou zde, v Návodech na záložce Vzorníky.

Světle šedý  cca RAL 7035.jpg
Světle okrový.jpg
Okrový.jpg
Červenohnědý.jpg

Aplikační tloušťka

Natužená epoxidová kompozice s přidaným plnivem se bezprostředně po vylití na podklad rozhrne zubovou stěrkou nebo stěrkou s rovným břitem a distancemi po stranách. Rovnoměrně se roztáhne na vyrovnávanou plochu a dobře odvzdušní jehlovým odvzdušňovacím válečkem. Připravujte jen takové množství kompozice, které zpracujete při 20 °C do 30 minut. Vyrovnávky se provádějí nejčastěji ve vrstvě od 2 mm do 6 mm, obvyklá vrstva je do 3 mm. Aplikační vrstva vyrovnávky v tloušťce 1 mm má spotřebu 1,7 kg/m2.  Ze soupravy 10+5+25 kg vytvoříte vrstvu 3 mm na cca 8 metrech čtverečních. Vyrovnávací hmota z Polycolu® 440 je při 20 °C pochůzná druhý den. Pojízdná je třetí den. Plnému mechanickému a chemickému zatížení lze takto připravené podlahy vystavit za 7 dní při 20 °C.

Dekorativní licí podlahoviny

Vysoce dekorativní licí podlahovina s metalickým designem Polycol® 450 tužená tvrdidlem Polycol® 593 je vyráběna ve čtyřech základních barevných odstínech stříbra, zlata, mědi a perleti. Aplikovat ji lze jak jednodesignovou, tak různými kombinacemi vytvářet širokou designovou škálu. Pro barevné polévání desek a podlah, při zachování původní grafiky, nabízíme barevné lazury pod obchodním označením Polycol® 451 a je tužená tvrdidlem Polycol® 593. Licí kompozice se speciálními reflexními pigmenty pro Hi tech povrchy nese obchodní označení Polycol® 452 a je tužená tvrdidlem Polycol® 593. Poslední z vysoce dekorativních podlahovin je fosforeskující licí podlahovina Polycol® 453 a je tužená tvrdidlem Polycol® 593. 

Litá metalika Polycol® 450,  licí lazura Polycol® 451, reflexní litá podlahovina Polycol® 452 a fosforeskující litá podlahovina Polycol® 453 jsou baleny do následujících souprav: 1+0,5 kg; 3+1,5 kg; 5+2,5 kg; 10+5 kg; 20+10 kg a 30+15 kg

450, 451, 452, 453 10_5.jpg

Příprava metalické licí směsi

Před vlastní aplikací Polycol® 450 zamíchejte tak, aby se případně usazené pigmenty a plniva dostaly do vznosu. Poté přidejte tvrdidlo Polycol® 593 v hmotnostním poměru 100:50 tak, aby došlo k dokonalé homogenizaci. Tvrdidlo přidávejte litím k míchacímu vřetenu, které mísí homogenizovanou hmotu pomalými otáčkami. Obvyklá doba míchání vrtulovým míchadlem je dvě až tři minuty. Při míchání dbejte na to, abyste do míchané kompozice nezapracovávali vzduch. Kompozici míchejte, nikoliv šlehejte. Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena (nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule) a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Vzniklou kompozici není možné dodatečně ředit komerčními ředidly. Natuženou a homogenizovanou kompozici Polycol® 450 vlijte na připravenou plochu a roztáhněte ocelovým pravítkem, zubovou stěrkou nebo rozhrnovacím válcem. Následně roztaženou stěrku důkladně odvzdušněte odvzdušňovacím válcem (tzv. ježkem). Odstranění bublinek vzduchu z povrchu stěrky je možné též provést za pomoci xylen spreje, případně horkým vzduchem. Nádobu, ve které jste smísili složku A se složkou B nenechávejte vykapat na podlahu, neboť by mohla vytéci i nedostatečně homogenizovaná část hmoty z prostoru vnitřní stany stěn a dna obalu. Tuto nechte vykapat do následně použitého dalšího balení. 

Obvyklá spotřeba na jeden metr čtvereční je 2 až 3 kg natužené kompozice. Pro aplikační spotřebu mezi 1 a 2 kg je potřeba aplikační zkušenost. Spotřeba závisí na rovinnosti podkladu, použitém aplikačním nářadí a zkušenosti podlaháře. 1,1 kg natužené kompozice odpovídá vrstvě tloušťky cca 1 mm na jednom metru čtverečním.

Základní barevné odstíny Polycolu® 450, perleť, stříbro, zlato a měď. Další barevné varianty naleznete zde, v Návodech na záložce Vzorníky.

Vzorek perleť.jpg
Vzorek stříbro.jpg
Vzorek zlato.jpg
Vzorek měď.jpg

Příprava licí lazury

Před vlastní aplikací Polycol® 451 zamíchejte tak, aby se případně usazené pigmenty a plniva dostaly do vznosu. Poté přidejte tvrdidlo Polycol® 593 v hmotnostním poměru 100:50 tak, aby došlo k dokonalé homogenizaci. Tvrdidlo přidávejte litím k míchacímu vřetenu, které mísí homogenizovanou hmotu pomalými otáčkami. Obvyklá doba míchání vrtulovým míchadlem je dvě až tři minuty. Při míchání dbejte na to, abyste do míchané kompozice nezapracovávali vzduch. Kompozici míchejte, nikoliv šlehejte. Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena (nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule) a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Vzniklou kompozici není možné dodatečně ředit komerčními ředidly. Natuženou a homogenizovanou kompozici Polycol® 451 vlijte na připravenou, nejlépe podbarvenou, plochu a roztáhněte ocelovým pravítkem, zubovou stěrkou nebo rozhrnovacím válcem. Následně roztaženou stěrku důkladně odvzdušněte odvzdušňovacím válcem (tzv. ježkem). Odstranění bublinek vzduchu z povrchu stěrky je možné též provést za pomoci xylen spreje, případně horkým vzduchem. Nádobu, ve které jste smísili složku A se složkou B nenechávejte vykapat na podlahu, neboť by mohla vytéci i nedostatečně homogenizovaná část hmoty z prostoru vnitřní stany stěn a dna obalu. Tuto nechte vykapat do následně použitého dalšího balení.

Obvyklá spotřeba na jeden metr čtvereční je 2 až 3 kg natužené kompozice. Pro aplikační spotřebu mezi 1 a 2 kg je potřeba aplikační zkušenost. Spotřeba závisí na rovinnosti podkladu, použitém aplikačním nářadí a zkušenosti podlaháře. 1,1 kg natužené kompozice odpovídá vrstvě tloušťky cca 1 mm na jednom metru čtverečním. Pro vytvoření dokonalého díla, doporučujeme realizaci provádět na vodorovných podkladech.

Ostatní vyráběné barevné odstíny naleznete zde, v Návodech na záložce Vzorníky.

Polycol 451 žlutý.jpg
Polycol 451 zelený.jpg
Vzorek 178 - 451.jpg
Polycol 451 fialový.jpg

Příprava reflexní podlahoviny

Před vlastní aplikací Polycol® 452 zamíchejte tak, aby se případně usazené pigmenty a plniva dostaly do vznosu. Poté přidejte tvrdidlo Polycol® 593 v hmotnostním poměru 100:50 tak, aby došlo k dokonalé homogenizaci. Tvrdidlo přidávejte litím k míchacímu vřetenu, které mísí homogenizovanou hmotu pomalými otáčkami. Obvyklá doba míchání vrtulovým míchadlem je dvě až tři minuty. Při míchání dbejte na to, abyste do míchané kompozice nezapracovávali vzduch. Kompozici míchejte, nikoliv šlehejte. Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena (nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule) a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Vzniklou kompozici není možné dodatečně ředit komerčními ředidly. Natuženou a homogenizovanou kompozici Polycol® 452 vlijte na připravenou plochu a roztáhněte ocelovým pravítkem, zubovou stěrkou nebo rozhrnovacím válcem. Následně roztaženou stěrku důkladně odvzdušněte odvzdušňovacím válcem (tzv. ježkem). Odstranění bublinek vzduchu z povrchu stěrky je možné též provést za pomoci xylen spreje, případně horkým vzduchem. Nádobu, ve které jste smísili složku A se složkou B nenechávejte vykapat na podlahu, neboť by mohla vytéci i nedostatečně homogenizovaná část hmoty z prostoru vnitřní stany stěn a dna obalu. Tuto nechte vykapat do následně použitého dalšího balení.

Obvyklá spotřeba na jeden metr čtvereční je 2 až 3 kg natužené kompozice. Pro aplikační spotřebu mezi 1 a 2 kg je potřeba aplikační zkušenost. Spotřeba závisí na rovinnosti podkladu, použitém aplikačním nářadí a zkušenosti podlaháře. 1,1 kg natužené kompozice odpovídá vrstvě tloušťky cca 1 mm na jednom metru čtverečním.

Ostatní barevné odstíny lité reflexní podlahoviny Polycol® 452 neleznete zde, v Návodech v záložce Vzorníky.

Polycol 452 žlutý.jpg
Polycol 452 zelený.jpg
Polycol 452 oranžový.jpg
Polycol 452 červený.jpg

Příprava fosforeskující podlahoviny

Před vlastní aplikací Polycol® 453 zamíchejte tak, aby se případně usazené pigmenty a plniva dostaly do vznosu. Poté přidejte tvrdidlo Polycol® 593 v hmotnostním poměru 100:50 tak, aby došlo k dokonalé homogenizaci. Tvrdidlo přidávejte litím k míchacímu vřetenu, které mísí homogenizovanou hmotu pomalými otáčkami. Obvyklá doba míchání vrtulovým míchadlem je dvě až tři minuty. Při míchání dbejte na to, abyste do míchané kompozice nezapracovávali vzduch. Kompozici míchejte, nikoliv šlehejte. Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena (nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule) a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Vzniklou kompozici není možné dodatečně ředit komerčními ředidly. Natuženou a homogenizovanou kompozici Polycol® 453 vlijte na připravenou, nejlépe podbarvenou, plochu a roztáhněte ocelovým pravítkem, zubovou stěrkou nebo rozhrnovacím válcem. Následně roztaženou stěrku důkladně odvzdušněte odvzdušňovacím válcem (tzv. ježkem). Odstranění bublinek vzduchu z povrchu stěrky je možné též provést za pomoci xylen spreje, případně horkým vzduchem. Nádobu, ve které jste smísili složku A se složkou B nenechávejte vykapat na podlahu, neboť by mohla vytéci i nedostatečně homogenizovaná část hmoty z prostoru vnitřní stany stěn a dna obalu. Tuto nechte vykapat do následně použitého dalšího balení.

Obvyklá spotřeba na jeden metr čtvereční je 2 až 3 kg natužené kompozice. Pro aplikační spotřebu mezi 1 a 2 kg je potřeba aplikační zkušenost. Spotřeba závisí na rovinnosti podkladu, použitém aplikačním nářadí a zkušenosti podlaháře. 1,1 kg natužené kompozice odpovídá vrstvě tloušťky cca 1 mm na jednom metru čtverečním. Pro vytvoření dokonalého díla, doporučujeme realizaci provádět na vodorovných podkladech.

Fosforeskující litá podlahovina Polycol® 453 je vyráběna v světle zelenkavém odstínu.

Polycol 453 www.jpg

Tužící poměr

Přidání tvrdidla mimo stanovený mísicí poměr vede vždy ke zhoršení mechanických parametrů výsledné kompozice. Tato změna mechanických parametrů probíhá jak při podtužení (nedostatek tvrdidla), tak při přetužení (přebytek tvrdidla) kompozice. Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Návody však mohou jen právně nezávazně poradit neboť zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace o materiálech jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Míchací zařízení

Při vmíchání tvrdidla do epoxidové licí podlahoviny je vhodné požívat pomaluoběžné míchací zařízení nebo míchadlo s plynulou regulací otáček. Zabráníte tak zbytečnému vnesení vzduchu do míchané kompozice. Dnes značkoví i neznačkoví obchodníci i obchodní sítě nabízí mnoho druhů míchacích zařízení. Pro ilustraci uvádíme například míchadla firmy Makita, Protool, Narex nebo firmy Metabo.

Narex EGM 10-E3 Basic.jpg
Metabo RWE 1020.jpg
Makita UT 1600.jpg
Einhell TE-MX 1600-2 CE.jpg

Míchací vřetena (metly)

Při výběru vlastního vřetene míchadla tvrdící a epoxidové složky dbát na to, aby svou konstrukcí do homogenizované hmoty nevmíchávalo vzduch. Představitelem těchto míchadel je například dvouvrtulové vřeteno, kdy dolní vrtule zdvidá ze dna materiál do vznosu a horní vrtule proti této hmotě tlačí materiál shora z prostoru nad míchadlem. Vlastní mísení tedy probíhá dominantně mezi vrtulemi. Příkladem výrobce kotoučové metly je například firma Protool, Narex a Kubala s několika typy těchto kvalitních vřeten.

20100816135224 www.jpg
metla_ws2 Protool www.jpg
20100816135305 www.jpg
michaci metla narex www.jpg

Zubové stěrky

Vlastní roztažení litých podlahovin, na předem připraveném podkladu, provádíme nejčastěji zubovými stěrkami nebo rozhrnovacími válci. Při aplikacích tenkých vrstev se používá i stěrka s rovným břitem. Dobrým řešením jsou kovové stěrky s výměným zubovým břitem. Výška zubu a jeho tvar pak určuje výslednou tloušťku povlaku. S ohledem na velikost litých ploch dáváme přednost stěrkám na teleskopické tyči před ručními zubovými stěrkami.

Zubová stěrka 1.jpg
Stěrna na tyč.png
Zubová stěrka 3.jpg
Zubová stěrka remy.jpg

Odvzdušňovací válce

Odvzdušňovací válečky se používají pro mechanické odvzdušnění litých podlahovin. Na trhu je více druhů odvzdušňovacích válečků. K dostání jsou většinou základní PP a PE válečky jemné a hrubé (tenčí a silnější bodlinky). Hrubé nejsou pro odvzdušnení vhodné. Dobrou alternativou k profesionálním kovovým odvzdušňovacím válečkům jsou jemné válečky, které jsou užívány nejvíce. Válečky jsou prodávány v různých šířkách.

Odvzdušňovací váleček kovový 250 mm.jpg
Hornbach.jpg
Color Expert.png
40 cm Kubala w.jpg

Podešve s hroty

Při pohybu v litých kompozicích nebo nátěrových hmotách, používejte "boty" s hroty. Na trhu je množství různých podešví s různě dlouhými hroty. Epoxidové hmoty s ohledem na své aplikační tloušťky nevyžadují speciální typ těchto podešví. Při pohybu na povrchu anhydritových stěrkových vyrovnávacích hmot vyměňte hroty za obyčejné šrouby. Zvětšíte tak plochu "hrotu" a při chůzi nedojde k propíchnutí napenetrovaného povrchu anhydritu.

Boty s hroty 1.jpg
Janser.jpg
Geko.jpg
podešve s hroty.jpg

Vliv teploty

Při aplikaci epoxidových kompozic je nutné sledovat tři teploty. První je teplota podlahy, která má dominantní vliv na dobu vytvrzení. Neméně důležité jsou i teplota vzduchu v prostoru, kde je prováděna aplikace a teplota materiálu pro aplikaci. Všechny tři teploty jsou z hlediska kvalitní aplikace velmi důležité. Pozor, teplota vzduchu a teplota podlahy se mohou významně lišit! Teplota podlahy má díky tepelné kapacitě hmoty podlahy má velikou setrvačnost. Tedy například v nově vytápěném prostoru může být vzduch již vyhřátý na aplikační teplotu, ale podlaha může mít teplotu zcela nedostatečnou pro vlastní aplikaci. Epoxidový materiál by měl být před pokládkou dostatečně vytemperovaný. Požadavek správné temperace složky A a složky B kompozice vyplývá nejen z důvodu exotermní reakce, ale i z vlivu teploty na vznik vad při aplikacích. Nedostatečná teplota podlahy, vzduchu, materiálu, zvýšená vlhkost a prach mohou vést ke vzniku defektů. K měření můžeme používat jak kontaktní, tak bezkontaktní teploměry. Na trhu je dostupná velká řada přístrojů v různém rozsahu měření, přesnosti měření a cenové hladině. Pozor! Prostorový teploměr položený na podlahu neměří teplotu podlahy, ale teplotu vzduchu nad podlahou. Prostorové digitální teploměry bývají velmi často kombinovány s měřením vlhkosti nebo i rosného bodu. Epoxidy oblíbená teplota se pohybuje mezi 15 °C až 20 °C jak v průběhu pokládky, tak i v průběhu vytvrzování.

Vždy si připravujte jen takové množství kompozice, které jste schopni při 20 °C zpracovat do cca půl hodiny. Tímto údajem není myšlena doba po zamísení v obalu, ale doba zpracování hmoty na podlaze. Doba v obalu je významně kratší, je závislá na množství hmoty v obalu a okolní teplotě vzduchu. Podlaha od natužené kompozice odebírá reakční teplo a tím prodlužuje dobu zpracování. Pokud je podlaha příliš studená je schopna významně prodloužit celý proces zesítění a následné pochůznosti a pojízdnosti. Též se posunuje doba potřebná pro výsledné vytvrzení a s tím související plné mechanické a chemické užívání. Je zcela nevhodné nechávat před aplikací zboží v chladu. Zboží by mělo být před aplikací vytemperováno na pokojovou teplotu. Pak se natužená kompozice významně lépe homogenizuje, má lepší rozliv, rychlejší odpěnění i výsledný vzhled je lepší. Při aplikaci nezapomínejte na dostatečnou hygienu prostředí, čistotu pracovních pomůcek, nářadí a pracovních oděvů.

Vliv vody

Při vlastní pokládce probíhá reakce epoxidového pojiva s tvrdidlem. Tato reakce pokračuje i v době, kdy už je povlak aplikován. Při normální teplotě je druhý den povlak pochůzný a plné mechanické parametry a zesítění pojivové kompozice dosahuje po sedmi dnech. Pokud do nedostatečně vytvrzené kompozice vnikne voda, dochází k emulgaci epoxidu a kompozice většinou nerovnoměrně zbělá. Tato barevná změna vede k pohledovému znehodnocení povlakové vrstvy. Z tohoto důvodu provádějte exteriérové aplikace vždy za takového počasí, kdy nehrozí, že do čerstvě nataženého povlaku naprší. Stupeň zesítění, kdy již k poškození nedochází je individuální a závisí na teplotě, podkladu a prostředí. Za normálních podmínek je to 24 hodin. Při interiérových aplikacích je namočení podlahy opět závislé na teplotě podkladu a prostoru a celkovému zesítění kompozice. Například voda z kapajících radiátorů, armatur nebo rozvodů do ještě nezesítěné kompozice znehodnocuje vzhled aplikovaného povlaku. Z výše uvedených důvodů doporučujeme plochy chemicky (voda, saponáty, desinfekce atd.) namáhat až po 7 dnech. Pokud bude produkt předčasně vystaven působení stojaté vody, může dojít ke změně odstínu, a to zejména u tmavých barev a za nízkých teplot. Jak již bylo uvedeno, při nízkých teplotách je proces zesítění epoxidové kompozice významně zpomalen, až zastaven a voda nebo jiné chemické médium může významně změnit vzhled nedostatečně vytvrzené kompozice.

Protiskluz

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ze dne 12. srpna 2009 v § 21 uvádí, že podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. Dále uvádí, že v částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáži a krytých průchodů musí protiskluzová úprava povrchu podlahy splňovat normované hodnoty. ČSN 74 4505 „Podlahy – Společná ustanovení" udává v čl. 4.17 jako kritérium protiskluznosti u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáži a krytých průchodů, že hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně µ=0,5. Na základě naměřených výsledků lze konstatovat, že Polycol® 321 L tvrzený tvrdidlem Polycol® 593 splňuje výše uvedené podmínky protiskluznosti za sucha i za mokra.

Poškrábatelnost

Deseti bodová stupnice tvrdosti byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek. Vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Nejměkčí mastek má stupeň tvrdosti jedna a nejtvrdší diamant má stupeň deset. Křemen, nejčastěji rozšířený minerál v přírodě, má tvrdost sedm. Epoxidové kompozice se tvrdostí pohybují na úrovni mramoru, tedy tvrdost na stupni tři. Z výše popsaného vyplývá, že křemenný prach, či písek ulpělý v podešvi obuvi nebo v pneumatikách je schopen epoxidovou podlahu poškrábat. Nehet má tvrdost dva. Mince čtyři. Kapesní nůž přibližně pět.  Materiál, který zanechává rýhu ve skle, má tvrdost větší než pět. Přístroj používaný pro měření tvrdosti je Durometr. U litých probarvených epoxidových kompozic je průměrné Shore D 80-85.

Žloutnutí

Obecnou vlastností vytvrzených epoxidových kompozic je jejich postupné žloutnutí v průběhu času. Všechny epoxidové kompozice žloutnou. Některé rychleji a některé pomaleji. Žloutnutí je závislé na použité pryskyřici, tvrdidle, na namáhání UV zářením a teple. Pro výše uvedenou epoxidovou kompozici je dodáváno tvrdidlo s pomalým žloutnutím. Působení ultrafialového a infračerveného záření ve venkovním prostředí nelze zabránit. Přirozené žloutnutí je možné omezit nalakováním povrchu vhodným polyuretanovým lakem. Při aplikacích v interiérech je dominantní podíl ultrafialové složky odfiltrován, ale část UV proniká i do obytných prostor. Rozdílné působení na podlahu, kdy je část podlahy nechráněna a část je cloněna může vést k barevným změnám v ploše. Vhodným výběrem barevného odstínu se projev žloutnutí částečně potlačí, ale nikdy mu nelze zabránit. Nejvíce patrný je posun na tzv. „studených“ barvách barevného spektra, jako jsou například bílá, šedá, modrošedá, modrá, modrozelená. Malý posun bude na tzv. „teplých“ barvách, jako jsou žlutá, okrová, oranžová, červená, hnědá, žlutozelená, žlutošedá, kde žloutnutí nebude vůbec viditelné. Barevná změna bude patrná teprve při dílčích opravách nebo velkých rekonstrukcích stávajících ploch. Změna barevného odstínu nemá vliv na vlastnosti a životnost litých podlahovin.

Údržba

Ve vstupech do objektů instalujte vhodné a účinné čistící zóny, které pravidelně čistěte. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlah. Židle a křesla s defektními, chybějícími nebo nevhodnými kluzáky či kolečky, způsobují mechanické poškození povrchu podlahy. Tomuto procesu je nutné se vyhnout. Doporučujeme i ostatní pohyblivý nábytek opatřit vhodnými kluzáky. Běžné denní čištění a odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vysáváním a stíráním vlhkým mopem. Při strojovém mokrém čištění pro odstranění přilnutých nečistot použijte vhodný čistič ředěný vodou v předepsaném ředícím poměru. Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze čistit běžnými metodami je možné odstranit vhodným čistidlem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo omyjte čistou vodou, případně ošetřete prostředky snižujícími možnost zakotvení nových znečištění. Skvrny odstraňujte, pokud možno okamžitě. Některé typy pigmentů mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je po té obtížné nebo nemožné. Ošetřování podlahy s epoxidovým povlakem provádějte čistou vlažnou vodou nebo vodou s přídavkem saponátu. Při intenzivní očistě používejte neutrální nebo alkalické čisticí prostředky. Leštící pasty a vosky používejte dle provozu.

rohož Emporo.jpg
rohož VNBal.jpg
rohož JKT.jpg
rohož Martall.png

Kolečka kancelářských křesel

Kancelářská křesla jsou prodávána s kolečky v různé kvalitě provedení. Vyšší kvalita koleček přináší nejen pohodlnější užívání křesla, ale i menší lokální opotřebení lité podlahoviny.

small.jpg
silikon.jpg
silikon 2.jpg
standard.jpg

Podložky kancelářských křesel

Pod kolečky kancelářských křesel dochází k významnému poškozování podlahových povlaků. Intenzita poškození podlahy je závislá na kvalitě koleček, jejich počtu a doby zatížení křesla. Jednoduchá podložka na podlaze tuto amortizaci eliminuje.

Smartmatt.jpg
protector-suelo.jpg
Kenex.jpg
Podložka.jpg

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci a aplikacích dvousložkových licích hmot jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg

Speciální oděvy

Při aplikacích vysoce dekorativních litých podlahovin je nutné, krom hygieny prostředí, dbát i na vlastní hygienu. Je nutné zabránit tomu, aby do lité podlahoviny nenapadaly nejen chloupky v oděvů, ale i vlasy, chlupy, obočí a řasy. K tomu je velice výhodné používat celotělové nebo půlené kombinézy z netkaných textilií a netkané čepice. Čelenky proti kapkám potu. Častý zdroj pevných nečistot přinesených na plochu je pracovní obuv. Zabránit této kontaminaci lze snadno pomocí jednorázových návleků na obuv.

Kombinéza CXS Xaver.jpg
Návleky na obuv.jpg
Jednorázová čepice Magda.jpg
Elastická čelenka.jpg